OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vážení klienti,
oznamujeme Vám tímto, že zpracováváme Vaše osobní data a osobní data Vašeho dítěte na základě zákonné povinnosti. Osobní data Vás obou zpracováváme v listinné i elektronické podobě. Zaujali jsme veškerá vhodná a přiměřená technická a organizační opatření v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená vyhláška ukládá povinnost informovat Vás – subjekt údajů o některých bodech, poskytujeme Vám tyto informace:


• Správcem je Eva Vávrová, Wilsonova 571, 274 01 Slaný, IČ: 70121141
• Rozsah zpracování osobních údajů je shodný s údaji na přihlášce do kurzu: jméno dítěte, datum narození dítěte, kurz pro dítě – název kurzu, období konání kurzu, den a hodina konání kurzu, jméno zákonného zástupce, telefon – email – adresa na zákonného zástupce.
• Účelem zpracování je zákonná povinnost vyplývající z platného zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a platného školského zákona č. 561/2004 Sb. včetně jejich pozdějších znění, a to zejména: účetní doklady (příjmové a výdajové pokladní doklady, faktury, neuhrazené služby, přeplatky ve službách), přihláška do kurzu – rozdělení dětí do kurzu dle věku, přiřazení do kurzu dle náplně kurzu, docházka do kurzu, aplikování systému omluv a náhrad jednotlivých lekcí kurzu.
• Vaše údaje v listinné podobě zpracováváme v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. po dobu nezbytně nutnou, která je uložena zákonnou povinností. 
• Máte právo po správci požadovat přístup k osobním údajům týkající se Vás nebo Vašeho dítěte, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
• Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu.


Děkuji za Váš čas strávený těmito řádky. V případě dotazů, mne prosím neváhejte kontaktovat.

Eva Vávrová, Tel: +420 777 078 708, Email: eva.vavra@centrum.cz