Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. JAZYKOVÉ CENTRUM
Jazykové centrum Think in English - Mysli anglicky Slaný, zastoupené Evou Vávrovou, Wilsonova 571, Slaný,  IČ: 70121141 (dále jen „jazykové centrum“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi jazykovým centrem a studentem jazykových kurzů nebo jeho zákonným zástupcem (dále jen „student“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem jazykového centra je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti jazykového vzdělávání.

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi jazykovým centrem a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.myslianglickyslany.cz nebo přihlášky vyplněné v jazykovém centru. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III. této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky).

III. PLATBA
1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informace o zařazení do kurzu a dle údajů na daňovém dokladu. Platbu v hotovosti je nutné dohodnout předem.
2. Celoroční kurzy Think in English - Mysli anglicky jsou hrazeny vždy před zahájením kurzu a to buď formou jednorázové platby, nebo ve dvou splátkách dle aktuální výše kurzovného, uvedeného na webových stránkách. Kurzovné na daný školní rok je splatné do 14 dnů před zahájením kurzu; v případě dvou splátek je druhá splátka kurzovného splatná do 31. ledna následujícího roku. Sourozenec má nárok na 10% slevu z nižšího kurzovného, pokud se jejich výše liší. Výukové materiály se hradí zvlášť dle aktuálních cen před začátkem kurzu.
3. Jednodenní kurzy a příměstské tábory jsou hrazeny předem dle domluvených podmínek.

IV. STORNO PODMÍNKY
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu a přihlášky na příměstský tábor jsou následující:
1. Zařazení do kurzu a přihlášku na příměstský tábor je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
2. Stornování zařazení do celoročního kurzu nebo přihlášky na příměstský tábor do 14 dnů před zahájením výuky – bez storno poplatku. Stornování zařazení do kurzu nebo přihlášky na příměstský tábor do 7 dní před zahájením výuky – storno poplatek: 25% kurzovného. Stornování zařazení do kurzu nebo přihlášení na příměstský tábor do 7 dní do zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. Po zahájení kurzu nebo příměstského tábora storno již není možné.
3. Jazykové centrum si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 5 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni, pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.
4. Jazykové centrum si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna způsobu výuky, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
7. V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovým centrem vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku studenta převedena na jeho účet do 14 dnů.

V. ZMEŠKANÉ HODINY
1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje jazykové centrum žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
2. V případě absence na základě předloženého lékařského potvrzení, při zameškání více než 5 po sobě jdoucích lekcích, bude studentovi nabídnuta možnost kompenzace nebo finanční refundace ve výši 40% z poměrné části uhrazeného kurzovného.
3. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykového centra, bude studentovi poskytnut náhradní termín.

VI. VÝUKA
Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu na adrese uvedené na webových stránkách jazykového centra nebo jinak předem domluvené dle příslušného kurzu. Celoroční skupinové kurzy sestávají z 32 výukových lekcí, po 50 nebo 60 minutách podle druhu kurzu, není-li domluveno jinak. Výuka se po domluvě může konat i o státních svátcích a v době školních prázdnin se přerušuje jen výuka dětí školou povinných, není-li domluveno jinak. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA
V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazykové centrum. Jazykové centrum umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových lekcí v daném pololetí.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉHO CENTRA
1. Jazykové centrum si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazykové centrum si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové lekce, které se neuskuteční.
2. Jazykové centrum si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci (jako např. výpadek proudu, vládní nařízení apod.) nebo nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě, za zrušení prvních 5 po sobě jdoucích lekcí nemá student nárok na kompenzaci ani vrácení kurzovného. V případě, že se bude jednat o dobu delší, zavazuje se jazykové centrum k poskytnutí adekvátní kompenzace za následně zrušenou výuku, buď formou náhradní dálkové výuky, nebo jinou formou náhrady (např. přesunutím lekcí). V případě, že by náhrada výuky nebyla možná, má student nárok na vrácení 50% poměrné částky kurzovného. Jazykové centrum si vyhrazuje právo v takovém případě jednat dle vlastního úsudku a možností.
3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví do 15 minut po zahájení výuky.
4. Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového centra z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum odpovídající náhradu.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Student může odstoupit od smlouvy s ohledem na storno podmínky uvedené v bodě IV.
2. Jazykové centrum si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.
3. Jazykové centrum může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 5 studentů) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
4. Jazykové centrum je oprávněné odstoupit od smlouvy i v případě, že studenti neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

X. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Jazykové centrum prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci jazykového centra, které se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Nařízení GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je řešeno samostatným dokumentem.
2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl jazykovému centru za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely jazykového centra. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.
3. Podáním přihlášky v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, student (nebo jeho zákonný zástupce) udělují souhlas s pořizováním a používáním fotografií, na kterých je student zachycen. Student souhlasí s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely jazykového centra na příslušných webových a FB stránkách, případně v jiných médiích v rámci propagace jazykových kurzů.